Hội nghị được nghe PGS.TS. Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng, Thường trực Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ượng truyền đạt nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05-CT/TW, những điểm mới so với Chỉ thị 03-CT/TW.

 

PGS.TS. Ngô Văn Thạo truyền đạt các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Ảnh: HN)

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW và ngày 25/7/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực khác.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Thanh Lê)

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05, PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Nhà trường đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng bộ và Nhà trường. Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp; nghiên cứu cụ thể hóa tài liệu của Trung ương, gắn với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị trên cơ sở quán triệt sâu sắc các lời dạy của Bác, sao cho việc học tập và làm theo Bác mang tính thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức.

PGS.TS. Thái Văn Thành nhấn mạnh: "Trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề của năm 2017 và những năm tiếp theo; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên tích cực học tập và làm theo Bác, tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"./.

Nguồn: Báo Nghệ An