Các thành viên Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành được tuyển chọn theo tiêu chí mới của Quy chế Hội đồng Giáo sư nhà nước mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng đã ký.

Theo đó, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có từ 7 - 15 thành viên, bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các ủy viên do Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định thành lập và bổ nhiệm căn cứ theo yêu cầu bổ nhiệm hàng năm.

So với quy chế cũ, danh sách thành viên Hội đồng giáo sư ngành và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai, cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư nhà nước. Quy chế mới yêu cầu với người đang là ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư trong năm đó thì không tham gia hội đồng giáo sư ngành.

Năm 2019, vẫn giữ nguyên 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành với tổng số thành viên hội đồng là 276 người giảm nhiều so với nhiệm kỳ 2014 - 2019 là 330 người. Trong đó, có 19 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có 100% thành viên có chức danh giáo sư và 9 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có thành viên là phó giáo sư.

Một trong những thay đổi lớn là trong tổng số 276 thành viên Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm nay có 162 người (chiếm 58,7%) đã tham gia nhiệm kỳ 2014 - 2019 vẫn tiếp tục tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019. Như vậy, có 114 thành viên lần đầu tiên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Số thành viên có chức danh Giáo sư là 256 chiếm tỷ lệ 92,75%, số thành viên có chức danh Phó Giáo sư là 20, chiếm 7,25%.

Hội đồng Giáo sư nhà nước và hội đồng giáo sư ngành, liên ngành có tính kế thừa và phát triển. Theo đó, 20/28 ủy viên mới cũng là chủ tịch của 20 hội đồng ngành, liên ngành.

Năm 2019, Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý năm 2019 gồm có 15 thành viên. GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã được bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng. GS.TS. Đinh Xuân Khoa được phong chức danh Phó Giáo sư năm 2004; chức danh Giáo sư năm 2015. GS.TS. Đinh Xuân Khoa hiện đang kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Quang học - Quang phổ Việt Nam, Chủ tịch Hội Vật lý Nghệ An.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

Tin: Quang Tuấn