Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng;...


Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính Hà Nội

Tại Đảng bộ Nghệ An, điểm cầu chính có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh;...


Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An

Trường Đại học Vinh là 1 trong 27 điểm cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc của tỉnh Nghệ An tham gia học tập trực tuyến Nghị quyết.

Tại điểm cầu Trường Đại học Vinh, tham dự có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Hội đồng trường; Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường; Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị; Ban Chấp hành các công đoàn bộ phận; Trưởng, Phó Trưởng bộ môn, tổ chuyên môn, tổ công tác và đảng viên toàn Đảng bộ.TS. Nguyễn Ngọc Hiền và GS.TS. Nguyễn Huy Bằng tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Thành công Đại hội XIII của Đảng đã góp phần cổ vũ, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước. 

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị.


Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị

Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, tập trung làm rõ, nắm vững những nội dung cốt lõi, những chủ trương mới các văn kiện Đại hội XIII Đảng; đồng thời nhận diện những thời cơ, thách thức của nước ta trong thời gian tới; liên hệ phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để xác định thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ. 

Trong quá trình nghiên cứu, học tập Nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy.

Cùng với việc nghiên cứu, học tập, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Điều quan trọng là phải sớm đưa nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm. Biến nghị quyết Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, mang lại giàu có hạnh phúc cho Nhân dân. 

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa thành các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế để nâng cao đời sống của Nhân dân và sự phát triển của địa phương, đơn vị.


Đại biểu tại điểm cầu Trường Đại học Vinh theo dõi nội dung của Hội nghị

Trong thời gian 2 ngày, Hội nghị triển khai 5 chuyên đề gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Những nhận thức và tư duy mới về an ninh Việt Nam.

Trong sáng ngày 27/3, các đại biểu đã được nghe GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt chuyên đề: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt chuyên đề

Chiều ngày 27/3, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt chuyên đề

TT. ĐHV