I. CÁCH TÍNH ĐIỂM

Tổng điểm = Điểm môn tiếng Anh vòng 1 + (Điểm môn chuyên x 1,5 thang điểm 20).

II. ĐIỂM CHUẨN VÀ ĐIỂM XÉT NGUYỆN VỌNG 2

1. Chuyên Toán học: Điểm chuẩn 23.50 điểm, không xét tuyển nguyện vọng 2.

2. Chuyên Tin học:

a) Nguyện vọng 1: Điểm chuẩn 20.00 điểm

b) Xét tuyển nguyện vọng 2: Điểm nhận hồ sơ từ 21.00 điểm trở lên, lấy từ trên xuống không quá 20% chỉ tiêu.

3. Chuyên Vật lý: Điểm chuẩn 16.50 điểm, không xét tuyển nguyện vọng 2.

4. Chuyên Hoá học:

a) Nguyện vọng 1: Điểm chuẩn 21.75 điểm

b) Xét tuyển nguyện vọng 2: Điểm nhận hồ sơ từ 22.75 điểm trở lên, lấy từ trên xuống không quá 10% chỉ tiêu.

5. Chuyên Sinh học:

a) Nguyện vọng 1: Điểm chuẩn 18.00 điểm

b) Xét tuyển nguyện vọng 2: Điểm nhận hồ sơ từ 19.00 điểm trở lên, lấy từ trên xuống không quá 10% chỉ tiêu.

6. Chuyên tiếng Anh:

a) Nguyện vọng 1: Điểm chuẩn 21.75 điểm

b) Xét tuyển nguyện vọng 2: Điểm nhận hồ sơ từ 22.75 điểm trở lên, lấy từ trên xuống không quá 10% chỉ tiêu.

7. Chuyên Ngữ văn: Điểm chuẩn 26.50 điểm, không xét tuyển nguyện vọng 2.

Ghi chú: Thí sinh dự thi tại THPT Chuyên Phan Bội Châu có thể nạp đơn xét nguyện vọng 2 tại Trường Đại học Vinh.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH