Thí sinh và phụ huynh có thể vào Website, mục Thông báo điểm hoặc truy cập: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/

- Bấm chọn: MỜI CHỌN DANH SÁCH TRA CỨU

- Bấm chọn: KẾT QUẢ THPT CHUYÊN NĂM 2020

- Nhập Số báo danh hoặc Số CMND tại ô: Tìm theo SBD hoặc CMND

Nếu nhập số báo danh, vui lòng nhập số báo danh cả phần chữ và số, ví dụ: TDV.123

Nếu nhập số CMND, vui lòng nhập đủ số

- Bấm chọn: Tìm