TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM

 

Số: 26 /TB - THSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 09 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục tuyển sinh cấp Trung học cơ sở trường Thực hành sư phạm

Năm học 2015 – 2016

 

Trường Thực hành Sư phạm – Đại học Vinh thông báo tiếp tục tuyển sinh học sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016 như sau:

1. Số lượng, đối tượng tuyển sinh:

- Số lượng lớp: 03 lớp khối 6

- Số lượng đã tuyển sinh:  104 học sinh

- Số lượng tiếp tục tuyển sinh: 31 học sinh (sinh năm 2004).

2. Ngày bắt đầu phát hành đơn và nhận đơn đăng ký học:

- Từ ngày 10 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2015 (trừ ngày chủ nhật 12/7)

3. Hình thức tuyển sinh:  Theo phương thức xét tuyển

4. Hồ sơ:     

- Đơn đăng ký học (theo mẫu được phát)

- Ảnh 4x6 của học sinh (2 ảnh),

- Bản sao khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu)

- Bản phô tô học bạ hoàn thành chương trình cấp tiểu học (có công chứng)

- Bản phô tô hộ khẩu.

- Bản cam kết tự nguyện (Theo mẫu được phát tại trường)

5. Thông báo kết quả tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh sẽ được Trường Thực hành sư phạm thông báo vào khoảng thời gian từ 21 - 23 tháng 7 năm 2015.

Hồ sơ nộp tại văn phòng Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh.

Mọi thông tin, đề nghị liên lạc theo địa chỉ: Trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh, địa chỉ: Số 1 - Nguyễn Văn Trỗi - phường Bến Thủy - thành phố Vinh - Nghệ An, điện thoại: 0383.556.383.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                            Phan Xuân Phồn